CLUB CENTENARI

Don Diego de la LLave y Garcia

En la segona edició del llibre “COLOMBOFILIA” escrit per Dn. Salvador CASTELLO CARRERAS, publicat l’any 1.901, l’autor va detallar les principals activitats realitzades per la nostra societat durant els primers anys de la seva existència.

Com a curiositat detallarem els que va escriure el Sr. Castelló sobre els principals fets esdevinguts durant l’any 1.890.

“El 16 de febrer de 1890, prèvia convocatòria del senyor Diego de la Clau, que per les seves relacions amb distingits oficials del cos d’enginyers posseïa ja algunes coloms missatgers, reuniéronse amb ell a Barcelona D. Sebastià Pascual de Bofarull, D. Fernando de Sagarra, l’Excm .. Sr. José Sert, D. Bonaventura Renter i els germans Francisco i D. Pascual Monravá, i van resoldre constituir una Societat Colombófila, redactant i aprovant-se seguidament els seus estatuts i nomenant president al Sr. Diego de la Llave, Secretari el Sr. Fernando de Sagarra, i Tresorer al Sr. Buenaventura Renter, completant-se la Junta Directiva amb els altres senyors socis fundadors en qualitat de vocals de la mateixa,

L’1 de maig, sent General Cap de la Secció de Comunicacions militars del Ministeri de la Guerra el malmès general D. Juan Barranco, de grata memòria, la nova Societat va ser agraciada amb el protectorat oficial del Ministeri de la Guerra.

El 29 d’octubre es va resoldre crear una revista que, sota el nom de La Paloma Missatgera, divulgués els treballs de la Societat i fomentés les aficions, prenent-se el acord que veiés la llum l’1 de gener de l’any següent.

Durant els dos últims mesos del seu primer any de vida, la nova Societat va ser establint delegacions a diferents poblacions de Catalunya i de la resta d’Espanya, on alguns socis, com el Sr. Valenzuela, de Cabra, donaven a conèixer la utilitat de les missatgers educant-les i obtenint retorns des de Sant Ferran i de l’illa d’Alborán.

Abans d’acabar l’any de 1890 es van crear premis especials per als socis que més es distingissin, es van regalar 476 coloms, amb què es van fundar nombrosos colomars i es van dur a terme 172 viatges de preparació i fins d’educació, organitzats particularment per alguns amos de colomars.

El cens de cap d’any va llançar una existència de 1.540 coloms, distribuïdes en quaranta colomars, estant en el període de creació set i sent el nombre total de socis de seixanta-set.

El futur de la “Societat Colombòfila de Catalunya” estava, doncs, assegurat. “